marți, 20 februarie 2018

The Romanian Chart Top 100 - edition no. 7/2018

The Romanian Chart 40 / The Romanian Chart TOP 100
Edition no. 7/2018 – week February 12-18 2018


Left the Top 40:

Left the Top 100:

The Romanian Chart recommends:

Niciun comentariu: