marți, 18 iulie 2017

The Romanian Chart Top 100 - edition no. 28/2017

The Romanian Chart 40 / The Romanian Chart TOP 100
Edition no. 28/2017 – week July 10-16 2017


Left the Top 40:

Left the Top 100:

The Romanian Chart recommends:

Niciun comentariu: