marți, 13 iunie 2017

The Romanian Chart Top 100 - edition no. 23/2017

The Romanian Chart 40 / The Romanian Chart TOP 100
Edition no. 23/2017 – week June 5-11 2017


Left the Top 40:

Left the Top 100:

The Romanian Chart recommends:
Sore - Bumba (preview)

Niciun comentariu: